مشاور حقوقی املاک

حقوقی

جرم فروش مال غیر

 

  

            چکیده:

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول ، و کسی  که طرف معامله می باشد اصیل ودیگری را غیر گویند(امامی1386 ص 299)هدف از این تحقیق بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران است. آیا جرم فروش مال غیر(معامله فضولی)یکی از صورخاص کلاهبرداری است که در طبقه بندی جرائم علیه اموال می باشد؟ در این تحقیق از روش تحلیلی(بنیادین یا کتابخانه ای )استفاده شده است و نتیجه می گیریم که جرم فروش مال غیر از صور خاص جرم کلاهبرداری میباشد 

 

مقدمه

 

بشر موجودی است اجتماعی که تامین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن وا داشته که با سایر هم نوعان خود زندگی کند .

زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تامین کننده نظم و حافظ آن می باشد . چرا که صرفا ً به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد ،وادار نماید . ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجرا های رسمی محسوب شده، و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند ؛ عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند انتخاب شدید ترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری،اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزشها آن که شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانونگذار که منعکس کنندء خواست هیا،ارزشها،

تمایلات ودیدگاه های جامعه است ؛ نشان می دهد . در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی ، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار می باشد که غالبا ً هر گونه تعدی و تجاوز علیه آنها ،واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد .

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه ، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد .

چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار  می شود . جرم انتقال مال غیر ، که انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد ، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال ؛ بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی نموده و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند ، جزء یکی از قالب های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال به حساب می آید . از اینرو ملاحظه میشود که هم زمان با ایجاد نظام قانون مند در کشور ، شاهد وضع مقرراتی تحت عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند ویا تملک می کنند و مجازات آنها »در تاریخ دوم جوزای 1302و «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» به تاریخ دوم مرداد 1307،هستیم . ودر حالی نیش از چند سال از وضع قانون مذکور نگذشته بود ،به علت معایب و نواقصی که در این مقررات وجود داشت ؛ در سال 1308 مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر »به تصویب مجلس قانونگذاری وقت رسید . در این قانون ،انتقال مال غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای مرتکبین جرم ،اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده ،ضمانت اجرای کیفری خاصی تعیین و وضع گردیده است .

در این نوشتار موضوعات ماهوی و شکلی مربوط به جرم انتقال مال غیر از لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . (وروایی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1383،ص 38تا40)

                   

                      بخش اول:                         

                      بخش اول:كليات

 

در بخش اول به توضیح کلیات می پردازیم که شامل دو فصل می باشد. فصل اول را  مفاهیم  وتعریف ارائه شده توسط اساتید حقوق می باشد وفصل دوم در باره تاریخچه فقهی  و قانونی می باشد

 

                فصل اول:مفاهیم وتعاریف:

 

گفتاراول:تعریف لغوی فضولی

 

1-   فضول از نظر لغوی به معنی افزودن و مفرد آن فضل به معنی بخشش و احسان و نیکوئی و برتری است و اصولاً کسی که بدون سبب قانونی یا قراردادی یا اذن موجب افزایش وفزونی به دیگری شود فضول گویند و معامله فضولی معامله ای است که شخص بدون سبب و اذن مال غیر را به عنوان موضوع قرارداد قرار دهد(بهرامی، 1377 ص 12)

2-   آنکه کاری را بیجا و بی فایده کند ،کسی که بی جهت در کار دیگران دخالت می کند در فارسی فضول به معنی یاوه گوو کسی که بی جهت در کار دیگران مداخله می کند(عمید ،1382 ،ص918)

 

3-  معا مله بمال غیر بدون نمایندگی خواه برای خود و خواه برای مالک . شرط تحقق  معامله فضولی این نیست که معامله فضول برای صاحب مال و بدون اذن او باشد بلکه ممکن است برای خود معامله کند مانند سارق که مال مسروق را برای خود می فروشد واین نمونه شایع عقد فضولی است و همچنین است مال غصب که غاصب برای خود معامله می کند. (لنگرودی ،1387،ص 666)

 

 

 

 

              گفتار دوم:تعریف قانونی معامله فضولی

 

طبق ماده 247 قانون مدنی "معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب  مال باطناً راضی باشد ؛ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاز نمود در این صورت معامله صحیح است"

       

             گفتار سوم: تعریف اساتید حقوق از معامله فضولی                                                                                                     

 

1- معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول،و کسی  که طرف معامله می باشد اصیل ودیگری را غیر گویند(امامی،1386،ص 299)

 

2- دکترسید علی  حائری در دو قسم معامله را داخل در عنوان فضولی دانسته است :

الف: تصرف ومعامله غیر مالک بدون اذن مالک و بدون اجازه قانون

ب:معامله مالک درحالی که مستقل در تصرف نیست و نفوذ معاملات او منوط به اذن یا اجازه غیر است مثل معاملات سفیه در مال خود که صحت آن موقوف به اجاره ولی او است(بازگیر ،1377،ص 284)

 3- گفته شد که مبنا ی نمایندگی اختیاری است که اصیل یا قانونگذار به نماینده می دهد تا اراده او درباره دیگران اثر کند و بتواند قراردادی بنام و برای اصیل ببندد . اگر این اختیار از پایه نمایندگی گرفته شود آن را بی محتوا می کند و نفوذ حقوقی عملی را که شخص برای دیگران انجام میدهد از بین می برد.سمت از مرحله نمایندگی به« فضولی » تنزیل پیدا می کند و گاه نیز به مکافات تجاوز به حریم دیگران کیفر می بیند.(کاتوزیان،1383،ص 97)

 

4- برخی از شارحان قانون مدنی با استفاده از عنوان فصل پنجم از باب عقود و تعهدات ،معامله ای را که موضوع آن مال غیر است ،معامله فضولی نامیده اند . ولی چنان که از مواد 247به بعد قانون مدنی بر می آید معامله بیگانه برای دیگری نیز ،گرچه مانند نکاح موضوع آن مال (غیر)نباشد ، فضولی است . بنابر این معامله فضولی بیگانه برای دیگری و به مال غیر است یا به گفته برخی از استادان : معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام می دهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول یا معامل فضولی ، طرف او که برای خود انشا (ایجاب یا قبول)می کند اصیل و دیگری را ، که معامل فضولی برای او یا به مال او قرار داد می بندد ، به ترتیب غیر یا مالک نامیده اند (قلسم زاده ،1387،ص107)

 

 

                             

                                

 

                       

 

    

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:27  توسط رضا شافعی  |